Blog Profesia.sk
sep
4

Chýbajú vám po škole skúsenosti? Dajte šancu absolventskej praxi

Autor: | Kategórie: Pracovné právo | Značky: , ,
Chýbajú vám po škole skúsenosti? Dajte šancu absolventskej praxi
Jednou z najväčších prekážok pre pracovné uplatnenie čerstvých absolventov je nedostatok praktických a odborných skúseností. Možnosťou, ako ju nadobudnúť, môže byť aj inštitút absolventskej praxe, ktorý ponúka štát. Aké sú jej podmienky?

V nasledujúcom texte vysvetlíme, pre koho je určená absolventská prax, čo je jej účelom a obsahom. Povieme si, aké sú podmienky jej vykonávania, aké sú vaše práva a ako vyzerá dohoda o absolventskej praxi.

Čo je to absolventská prax?

Ak práve študujete alebo ste nedávno skončili, zrejme ste sa stretli s pojmom absolventská prax. Aj medzi ponukami na stránke Profesia je občas možné nájsť niekoľko ponúk, ktoré obsahujú toto slovné spojenie.

Podľa § 51 ods. 1 zákona 5/2004 o  službách zamestnanosti : „Absolventská prax (…) umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.“

Cieľom absolventskej praxe je teda získanie zručností a skúseností, ktoré sa vám ako absolventom nepodarilo získať v škole a pri hľadaní zamestnania vám veľmi pomôžu. Absolventská prax pritom po odbornej stránke nemusí nadväzovať na štúdium. Hoci to tak v minulosti bolo, štát si uvedomil, že absolventi niektorých oborov nikdy nebudú mať dostatok príležitostí na takúto prax a toto nariadenie zmenil.

Pre koho je určená absolventská prax?

Ak ste čerstvými absolventmi školy, zákon o službách zamestnanosti vás považuje za tzv. „znevýhodnených uchádzačov“. V §8 ods. 1 môžete nájsť takúto definíciu:

„Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“)“. 

Podmienky na získanie absolventskej praxe spĺňate, ak:

  • máte menej ako 26 rokov,
  • ste v posledných dvoch rokoch vyštudovali strednú alebo vysokú školu,
  • ste zatiaľ nikde nepracovali (respektíve ste nemali stabilný príjem),
  • ste evidovaní na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie aspoň jeden mesiac,
  • nepracujete nikde ako zamestnanec, ale ani ako brigádnik.

Čo obsahuje dohoda o absolventskej praxi?

Ak spĺňate podmienky na zapojenie sa do absolventskej praxe, môžete uzavrieť s úradom práce tzv. dohodu o absolventskej praxi. Náležitosti tejto dohody ustanovuje § 51 ods. 8.

Dohoda obsahuje záväzok úradu, že vám zabezpečí absolventskú prax. Vy sa, naopak, zaviažete, že keď vám ju úrad práce ponúkne, budete ju vykonávať. Pozor, odmietnutie tejto praxe môže mať za následok vaše vyradenie spomedzi uchádzačov o zamestnanie. 

Dohoda ďalej obsahuje presné vymedzenie pracovného miesta, na ktorom budete získavať potrebné praktické skúsenosti a odborné znalosti, a taktiež dátum, ktorým dňom sa prax začína a dokedy bude trvať.

V neposlednom rade sa zaviažete, že budete dodržiavať záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. O týchto predpisoch vás musí poučiť osoba, ktorá vás bude mať u zamestnávateľa počas absolventskej praxe na starosti. Ak by ste zamestnávateľovi úmyselne spôsobili škodu, zaväzujete sa, že ju nahradíte.

Pre svoju bezpečnosť tiež musíte uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení na obdobie výkonu absolventskej praxe. Túto zmluvu si uzatvárate ako absolvent sám špeciálne na účely absolventskej praxe. Máte teda slobodu výberu vlastnej poisťovne. Môžete sa tiež úrazovo pripoistiť. Úrad práce si od vás vypýta kópiu poistnej zmluvy a doklad o zaplatení poistného.

Úrad sa v tejto dohode zaviaže, že vám bude platiť paušálny príspevok. O ňom si viac povieme nižšie.

Podobnú dohodu má úrad práce uzatvorenú aj so zamestnávateľom, u ktorého budete pracovať.

Aké sú podmienky výkonu absolventskej praxe?

Ako spomíname vyššie, absolventskú prax vykonávate na základe dohody s úradom práce, nie je teda zamestnaneckým ani brigádnickým pomerom, kde máte podpísanú zmluvu priamo so zamestnávateľom. Preto aj naďalej ostanete evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie.

Dohodu o absolventskej praxi uzatvárate najmenej na tri mesiace a najviac na šesť mesiacov. Po jej absolvovaní ju už následne nie je možné predĺžiť, ani ju nemôžete uzatvoriť opätovne. Ak ste si so zamestnávateľom sadli, môžete sa uňho zamestnať alebo s ním uzatvoriť niektorú z dohôd o výkone práce mimo zamestnaneckého pomeru.

Absolventskú prax budete vykonávať pod dozorom odborného zamestnanca, ktorého úlohou je zaškoliť vás do všeobecne záväzných predpisov, pravidiel na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako aj praktických zručností, ktoré budete potrebovať pri výkone svojej práce. Zaväzujete sa, že v práci odrobíte 20 hodín týždenne.

To, či pri absolventskej praxi vykonávate skutočnú prácu, ktorá vás aj reálne rozvíja a posúva, môžu prísť kedykoľvek skontrolovať pracovníci úradu práce.

Aké máte práva pri absolventskej praxi?

Blížime sa k tomu najdôležitejšiemu, a to je otázka, na čo máte pri výkone absolventskej praxe nárok. Keďže nie ste zamestnanec ani brigádnik, nemáte právo na mzdu. Za absolventskú prax vám úrad práce môže uhradiť náklady vo výške 65 % sumy životného minima, ktorú určuje Ministerstvo práce. Od 1. júla 2020 je suma životného minima pre jednu plnoletú osobu stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z. z. na sumu 214,83 €, a 65 % z tejto sumy je 139,64 €.

Cieľom príspevku pre absolventa nie je zárobok, ale len úhrada nákladov spojených s výkonom praxe. Tento príspevok je naviac nenárokovateľný. To znamená, že úrad práce vám ho nemusí vôbec garantovať. Ak ho prizná, uhradí ho do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Pozitívom je, že po uzatvorení povinného úrazového poistenia vám náhradu za poistné hradí úrad práce.

Po odrobení dvoch mesiacov praxe máte nárok na 20 dní voľna. Okrem toho aj na ospravedlnenie svojej neprítomnosti z dôvodu práceneschopnosti alebo z dôvodu ošetrenia člena rodiny (tzv. OČR). Pozor, keďže nejde o klasické zamestnanie, za neprítomnosť v práci nedostanete náhradu mzdy. Za všetky neodpracované dni sa vám skráti paušálny príspevok o príslušnú sumu.

szabo@profesia.sk
Martin Szabo
Customer Support Specialist
Profesia spol. s r.o.
Vyštudovaný právnik. V Profesii pomáha uchádzačom a klientom zorientovať sa na stránkach Profesie a odpovedať na otázky o práci. Vo voľnom čase číta rád literatúru každého druhu.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook