Blog Profesia.sk
máj
5

Ako si privyrobiť prácou na dohodu

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky:
Ako si privyrobiť prácou na dohodu
Slovo brigáda si väčšinou spájame so pracujúcimi študentmi, no skrýva sa za ním oveľa viac. Krátkodobé formy práce využíva dnes mnoho skupín ľudí. Tým, ktorí si ho zvolia ponúka voľnosť, flexibilitu, ale najmä možnosť, ako si privyrobiť.

Ak nemáte so zamestnávateľom uzavretý hlavný pracovný pomer, môžete pre neho vykonávať prácu na dohodu. Zákonník práce rozlišuje 3 druhy práce na dohodu:

  • Dohoda o vykonaní práce
  • Dohoda o brigádnickej práci študentov
  • Dohoda o pracovnej činnosti

Brigádnickej práci študentov sa bližšie venujeme v samostatnom článku. V tomto sa pozrieme na ostatné dva spôsoby, ako si privyrobiť.

Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce môže s vami zamestnávateľ uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Pre jedného zamestnávateľa takto môžete vykonávať prácu, ktorá nepresiahne 350 hodín v kalendárnom roku. Do tohto obdobia sa započítava aj práca, ktorú vykonávate pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná. Musí obsahovať definíciu pracovnej úlohy, dohodnutú odmenu, dobu, v ktorej sa pracovnú úloha má vykonať a rozsah práce. Písomná dohoda sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Ak začínate pracovať 1.6.2020 na dohode musí byť dátum 30.5.2020 alebo skorší.

Zákonník práce hovorí, že odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná až po dokončení a odovzdaní práce. Je možné sa však dohodnúť, že časť odmeny bude vyplatená už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Dôležité je, aby to bolo definované v písomnej dohode.

Dohoda o pracovnej činnosti

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať prácu najviac 10 hodín týždenne. Uzatvára sa na dobu určitú, a to na najviac 12 mesiacov.

Dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná. Musí obsahovať dohodnutú prácu, odmenu za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa uzatvára. Odmena za vykonanú prácu sa vypláca mesačne a musí byť uhradená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. (Ak prácu vykonávate v mesiaci jún, dohodnutá odmena vám musí byť vyplatená do konca nasledujúceho mesiaca, teda do konca júla.)

Dohodu o pracovnej činnosti môžete skončiť aj skôr, ako je dohodnuté. Spolupráca sa môže ukončiť dohodou oboch subjektov, alebo jednostranne výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom doručenia písomnej výpovede. Pre okamžité skončenie dohody platia rovnaké podmienky ako pre okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ako pracovať na dohodu, ak ste evidovaní na úrade práce?

Ak ste evidovaní na úrade práce, môžete si popri hľadaní práce privyrobiť. Práca na dohodu však v žiadnom prípade nenahrádza prácu na plný úväzok. Taktiež sa takejto práce týkajú určité podmienky.

Práca na dohodu by nemala presiahnuť 40 dní za kalendárny rok. Taktiež nemôžete vykonávať prácu pre zamestnávateľa, u ktorého ste pracovali bezprostredne pred evidenciou na úrade práce. „Brigádovať“ nemôžete ani u zamestnávateľa, ktorého vám sprostredkoval úrad práce, a ktorý vás odmietol za posledných 6 mesiacov zamestnať.

Tiež si treba dávať pozor na dohodnutú výšku odmeny. Tá nesmie presiahnuť sumu životného minima pre jednu fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje. V súčasnosti je to suma 210, 20 €. Ak by ste túto sumu presiahli, môžete prísť o nárok na podporu, prípadne vás môžu vyradiť z evidencie.

Pracovnému úradu ste povinní doložiť kópiu pracovnej zmluvy najneskôr 1 deň pred nástupom do práce. Môžete tak urobiť poštou, alebo aj mailom. Taktiež ste povinní do 8 kalendárnych dní doložiť informáciu o výške odmeny za uplynulý mesiac.

Privyrobiť si môžete aj v prípade, ak máte trvalý pracovný pomer

Fyzická osoba, ktorá má uzatvorený trvalý pracovný pomer, si môže popri ňom privyrobiť prácou na dohodu (dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti) u iných zamestnávateľov. Takýchto dohôd môžete mať aj viacero súčasne. Upovedomiť zamestnávateľa a získať jeho súhlas s takouto činnosťou ste povinní iba v prípade, ak by ste chceli vykonávať prácu pre konkurenčnú firmu alebo je náplň vašej práce rovnaká či podobná ako činnosť, ktorú vykonávate pre zamestnávateľa na TPP. Ak sa zamestnávateľ do 15 dní nevyjadrí, považuje sa to tiež za súhlas.

Príklad: Ak pracujete vo firme XYZ na TPP ako programátor a chcete si privyrobiť programovaním e-shopu pre firmu BBC, musíte o tom firmu XYZ upovedomiť a získať od nej súhlas. Ak ale chcete cez víkend nosiť letáky do schránok, súhlas od firmy XYZ nepotrebujete.

Je možné brigádovať aj popri materskej?

Áno, pracovať na dohodu môžete aj popri materskej. Platia tie isté zásady ako pri práci na dohodu popri TPP. Voči vášmu zamestnávateľovi musíte byť korektní, čiže ak by ste si chceli privyrobiť prácou pre iného zamestnávateľa, ktorý je buď konkurentom, alebo by ste robili tú istú činnosť ako pred nástupom na materskú, musíte to oznámiť zamestnávateľovi a získať od neho súhlas. Ak by ste si chceli privyrobiť prácou pre vášho zamestnávateľa, môžete tak urobiť na základe dohody, no musí ísť o dostatočne odlišnú činnosť, ako ste robili pred nástupom na materskú. Jednoducho povedané, nie je možné, aby ste vykonávali vašu pôvodnú prácu počas materskej dovolenky napr. na skrátený úväzok.

Príklad: Ak ste pred nástupom na materskú pracovali ako účtovníčka a počas materskej sa vyskytne príležitosť pomôcť zamestnávateľovi s organizáciou nejakej udalosti – napríklad obvolať hostí, zabezpečiť catering a pod. Na takýto druh práce s vami zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu.     

Práca na dohodu a odvody

Aj z práce na dohodu platíte odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. To, v akej výške sa rozlišuje podľa niekoľkých prípadov. Ak ste študent alebo dôchodca, môžete si uplatniť odvodové oslobodenie vo výške 200 €. Platí to pre jedného zamestnávateľa (ak máte dohody s viacerými zamestnávateľmi, odvodové oslobodenie si môžete uplatniť iba u jedného z nich). Ak vaša odmena za daný mesiac nepresiahne 200 €, v takom prípade neplatíte žiadne odvody.

Ďalším faktorom, ktorý sa pri odvodoch zohľadňuje je spôsob, akým je vyplácaná odmena. Dostanete zaplatené jednorazovo alebo pravidelne?

Pri pravidelnom vyplácaní (odmena je vyplácaná mesačne), zamestnávateľ za vás odvádza odvody v rovnakej výške ako za zamestnancov v pracovnom pomere. To znamená, že za vás odvádza do Sociálnej poisťovne nemocenské, dôchodkové, garančné, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ako aj odvody do rezervného fondu vo výške 25, 20 % vašej hrubej mzdy. Do zdravotnej poisťovne sú odvody vo výške 10 %. Vy ako zamestnanec na dohodu si odvádzate do Sociálnej poisťovne nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v celkovej výške 9, 40 %. Do zdravotnej poisťovne platíte odvody vo výše 4 %.

Ak je vám odmena vyplácaná jednorazovo (napr. po skončení projektu) zamestnávateľ za vás odvádza odvody do zdravotnej poisťovne v celkovej výške 10 % a do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 22,80 % z hrubej mzdy. No dávajte si pozor, pretože pri tomto type odmeny sa vám neodvádza poistenie v nezamestnanosti ani nemocenské poistenie. Tým pádom si ako zamestnanec odvádzate do Sociálnej poisťovne iba dôchodkové poistenie vo výške 7 % a zdravotné poistenie vo výške 4 % hrubej mzdy.

Pracovať na dohodu nie je v dnešnej dobe vôbec výnimočné. Nemalo by to však nahrádzať prácu na trvalý pracovný pomer. Ako „dohodár“ totiž nemáte nárok na dovolenku, stravné ani istotu dlhodobého zamestnania. Je to ale dobrá možnosť ako si v rôznych životných situáciách privyrobiť, nestratiť pracovné návyky a získať nové skúsenosti. Možnosti práce na dohodu si môžete pozrieť aj na Profesia.sk.

belanova@profesia.sk
Lucia Belanová
Copywriter
Profesia spol. s r.o.
Venuje sa oblastiam ako PR a komunikácia, no jej najväčšou vášňou je písanie textov na tie najrozličnejšie témy. Oddychuje pri filmoch a seriáloch. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, rada sa túla uličkami miest, alebo chodníčkami v horách.
Všetky články autora

Jeden komentár

  1. Pridal: Miroslav | 26. septembra 2022 16:51
    Odpovedať

    Ahoj mal som pracovný pomer na dobu neurčitú dal som výpoveď a teraz tam chcem robiť na dohodu je to možné alebo nie ďakujem za odpoveď Miroslav

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook