Blog Profesia.sk
jan
27

Legislatívne novinky, ktoré začali platiť v roku 2020

Autor: | Kategórie: Pracovné právo | Značky: ,
Legislatívne novinky, ktoré začali platiť v roku 2020
V roku 2020 si zákonodarcovia pripravili niekoľko legislatívnych noviniek v pracovnom práve. Medzi najvýznamenejšie z týchto noviniek patrí príspevok na športujúce dieťa, viac dovolenky pre mladých rodičov, zmena výpočtu minimálnej mzdy a iné. Rozoberieme si ich v nasledujúcich riadkoch.

Zamestnávateľ vám môže prispieť na športujúce dieťa

Od 1. januára 2020 platí novela Zákonníka práce, podľa ktorej vám môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Kritériá pre poskytnutie príspevku sú podobné ako pri poskytnutí príspevku na rekreáciu zamestnanca. Zamestnávatelia vám môžu poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa, o ktoré sa staráte. Nemusí ísť len o vaše vlastné dieťa, príspevok si môžete nárokovať aj na dieťa, ktoré máte v náhradnej starostlivosti alebo s vami žije v spoločnej domácnosti. Dieťa musí byť v športovom klube zapísané aspoň 6 mesiacov. Podmienkou na poskytnutie príspevku je, aby dieťa bolo mladšie ako 18 rokov alebo dovŕšilo vek 18 rokov v kalendárnom roku, za ktorý žiadate náhradu nákladov.

Preplácajú sa preukázané výdavky, ktoré má dieťa v športovom klube. Výdavky treba zamestnávateľovi preukázať do 30 dní od ich vystavenia klubom. Športový klub musí byť zapísaný do registra právnických osôb v športe. Príspevok je vo výške 55% oprávnených výdavkov za kalendárny rok, najviac však 275 € (z celkovej sumy 500 € za kalendárny rok). Platí to v úhrne za všetky deti zamestnanca. Ak robíte len na čiastočný úväzok, máte nárok len na pomernú časť príspevku.

Podobne ako pri poskytnutí príspevku na rekreáciu musíte byť ako zamestnanec zamestnaní u zamestnávateľa aspoň 24 mesiacov. Ak ste zamestnaní u viacerých zamestnávateľov, požiadať o tento príspevok môžete len u jedného z nich.

V parlamente bol aj návrh na rozšírenie okruhu zamestnávateľov povinných preplatiť náklady na rekreáciu. Okruh sa mal rozšíriť aj na zamestnávateľov, ktorý majú menej ako 50 zamestnancov. Táto novela však napokon nebola schválená. Podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu tak ostávajú rovnaké, aké boli minulý rok.

Viac dovolenky pre mladých rodičov a pedagógov

Od 1. januára sa vďaka novele č. 380/2019 Z. z. navyšuje aj počet dovolenkových dní pre zamestnancov do 33 rokov, ktorí sa starajú trvale o dieťa.

Doteraz mali zamestnanci do 33 rokov všeobecne nárok na 4 celé týždne dovolenky (čiže 20 dní). Od 1. januára začal pre zamestnancov, ktorí sa trvale starajú o dieťaťa, platiť zvýhodnený režim. Ak ste takýmto zamestnancom, Zákonník práce vám priznal dovolenku minimálne 5 týždňov (25 dní) v roku.

Okrem toho sa navýšilo aj množstvo dovolenky pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Ak ste takýmto zamestnancom, podľa zákona máte nárok aspoň na 8 týždňov dovolenky (40 dní).

Minimálna mzda sa bude počítať inak

Od 1. januára výrazne vzrástla minimálna mzda.

Minimálna mzda sa doteraz každý rok určovala nariadením vlády. Pre rok 2020 stanovilo nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z.  výšku minimálnej mzdy 580 € za mesiac (z 520 € stanovených pre rok 2019), respektíve na 3,333 € za hodinu (z predchádzajúcich 2,989 €).

Dôležitou informáciou je, že § 120 Zákonníka práce rozoznáva až 6 rôznych stupňov náročnosti, v ktorých sa minimálne mzda navyšuje zákonným koeficientom (až do dvojnásobku aktuálne určenej minimálnej mzdy). Minimálne mzda vo výške 580 € tak platí len pre prvý stupeň náročnosti. Porušenia pracovnoprávnych a mzdových predpisov sú najčastejším druhom porušenia, ktoré zistil Inšpektorát práce. Ak vám zamestnávateľ určil tento stupeň nesprávne, hrozí mu pokuta až do výšky 33 000 € a vy máte právo žiadať, aby vám mzdu doplatil. Viac informácií o vašom stupni náročnosti si môžete pozrieť v Prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Okrem toho však došlo k významnejšej novelizácii Zákona o minimálnej mzde č. 663/2007, a to novelou č. 375/2019 Z. z. Doteraz Zákon o minimálnej mzde pre proces určovania minimálnej mzdy uvádzal tripartitné rokovania medzi zástupcami zamestnancov (odborové zväzy), zamestnávateľov (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov a pod.) a vládou.

V prípade, že sa zástupcovia nedohodli (čo sa dialo väčšinou), určila výšku minimálnej mzdy vláda. Od roku 2020 sa tento proces mení. Zákon o minimálnej mzde určuje sociálnym partnerom lehoty, dokedy sa majú dohodnúť na novej výške minimálnej mzdy.

Do 15. júla príslušného roku majú príležitosť dohodnúť sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Ak sa nedohodnú, do 31. augusta môže o výške minimálnej mzdy rozhodnúť Hospodárska a sociálna rada. Ak sa nedohodnú ani zástupcovia Hospodárskej a sociálnej rady, výška minimálnej mzdy sa určí výpočtom z údajov Štatistického úradu. Ten pravidelne zverejňuje údaje o priemernej mzde za predchádzajúce roky. Úroveň novej minimálnej mzdy by v prípade nedohody sociálnych partnerov bola 60% úroveň priemernej mzdy spred 2 rokov.

Výhodou takto určenej minimálnej mzdy je, že je známa už na začiatkov rokovaní tripartity niekedy v marci.

Príklad: V roku 2020 sa bude určovať minimálna mzda na rok 2021. V marci 2020 Štatistický úrad zverejní údaje o nominálnej mzde za r. 2019, a to vo výške, napríklad 1050 €. Do 15. júla 2020 sa môžu zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov dohodnúť na novej výške minimálnej mzdy. Ak sa nedohodnú, vec ide ďalej na Hospodársku a sociálnu radu, ktorá má čas do 31. augusta 2020. Ak sa jej zástupcovia nedohodnú, zákon určuje, že nová minimálna mzda bude 60% z predchádzajúceho roka (2019), čiže 1050 x 0,60 = 630€. Nová minimálna mzda pre rok 2021 tak bude 630€.

Pribudla výnimka z definície nelegálnej práce

Od 1. januára 2020 bol novelizovaný zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z.z..

Táto novela rozšírila výnimku z definície nelegálnej prácenelegálneho zamestnávania. Rozdiel medzi týmito pojmami je v tom, že nelegálnej práce sa môže dopustiť len zamestnanec a nelegálneho zamestnávania len zamestnávateľ.

Ak pracujete bez platnej pracovnej zmluvy (alebo iného právne uznávaného dokumentu) vykonávate nelegálnu prácu. Ľudovo sa tomu hovorí „práca na čierno“. Takáto práca je priestupkom a hrozí Vám za ňu pokuta až do výšky 331€. (Sankcie pre zamestnávateľov sú iné a určujú sa podľa špeciálnych predpisov.)

Výkon nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania kontroluje Inšpekcia práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a jednotlivé úrady práce. Tieto rozhodujú aj o priestupku a udeľujú pokutu za nelegálnu prácu.

Z definície nelegálnej práce boli doteraz vylúčení len živnostníci, ktorým pri ich podnikaní mohli pomôcť ich príbuzní v priamom rade (čiže rodičia alebo deti), súrodenci alebo manželia. Podmienkou bolo, že tieto osoby sú dôchodkovo poistené, poberajú dôchodok alebo sú študentami do veku 26 rokov.

Hlavná zmena od 1. januára 2020 je v tom, že táto výnimka už neplatí len pre živnostníkov, ale bola rozšírená aj na takzvané jednoosobové eseročky.

Zrovnoprávnili sa podmienky pre výkon práce zamestnancov vyslaných do inej krajiny EÚ

Ďalšou zmenou je zmena v podmienkach vysielania zamestnancov novelou č. 307/2019 Z.z.

Táto právna norma je transpozíciou smernice Európskej únie 957/2018/EU. Smernica zosúlaďuje podmienky pre vyslaných zamestnancov, ktorí sú vyslaní do iného členského štátu.

Do nášho poriadku zavádza nové pojmy, a to „krátkodobé vyslanie“ (do 12, resp. 18 mesiacov) a „dlhodobé vyslanie“ (viac ako 12, resp. 18 mesiacov).

Schválená novela sa však netýka slovenských zamestnancov, iba zamestnancov, ktorí na Slovensko prídu z inej krajiny. Na vyslaných slovenských zamestnancov sa vzťahujú právne normy štátu, kam budú vyslaní. Cieľom tejto novej právnej úpravy je predísť tzv. „sociálnemu dumpingu“ zamestnancov z iných krajín.

szabo@profesia.sk
Martin Szabo
Customer Support Specialist
Profesia spol. s r.o.
Vyštudovaný právnik. V Profesii pomáha uchádzačom a klientom zorientovať sa na stránkach Profesie a odpovedať na otázky o práci. Vo voľnom čase číta rád literatúru každého druhu.
Všetky články autora

Jeden komentár

  1. Pridal: Tomas | 4. februára 2020 11:04
    Odpovedať

    Pekne spracovane, dakujem. :)

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook