Blog Profesia.sk
mar
22

Čo sú ESG štandardy vo firmách?

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky: , ,
Čo sú ESG štandardy vo firmách?
V biznis svete sa stáva čoraz dôležitejšie začleniť Environmental, Social, and Governance štandardy do firemných stratégií. Tieto aspekty nie sú len záväzkami voči životnému prostrediu a spoločnosti, ale aj faktorom, ktorý ovplyvňuje atraktivitu firmy pre zamestnancov. Čo všetko sa skrýva za skratkou ESG a aké sú dôvody, pre ktoré by mali spoločnosti prijať a rozvíjať tieto štandardy?

Čo znamená skratka ESG? 

Skratka ESG skrýva 3 anglické výrazy, ktoré si osvojili moderné a zdravé firmy. Ide o Environmental, Social and Governance. Vo voľnom slovenskom preklade sa pod skratkou ESG skrývajú environmentálne, sociálne a riadiace štandardy, ktoré má firma nastavené a odrážajú sa v jej každodennom fungovaní. Tieto štandardy alebo pravidlá môžeme sledovať z dvoch pohľadov. Interne, t.j. vo vnútri firmy alebo vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. K zákazníkom, partnerom či dodávateľom.

3 oblasti spoločensky zodpovedného podnikania

Ako skratka ESG napovedá, kľúčové oblasti spoločensky zodpovedného podnikanie sú tri. Čo sa skrýva pod pojmami Environmental, Social and Governance?

1. Environment (Životné prostredie)

Štandardy alebo pravidlá, ktoré sem spadajú majú za cieľ minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie. Nezáleží pritom, či ide o spôsob likvidácie odpadu vo výrobnej firme alebo spôsob ako jazdia do práce zamestnanci spoločnosti, ktorá poskytuje služby. Spadajú sem akékoľvek aktivity firmy, ktoré sa dotýkajú životného prostredia.

2. Social (Sociálny aspekt)

Tu možno zahrnúť aktivity spojené so starostlivosťou o ľudské práva, zamestnanecké vzťahy, rovnoprávnosť mužov a žien v organizácii, ale i rozmanitosť a zamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých. Sociálne štandardy vo firme zrkadlia jej pôsobenie a dopad na komunity i celú spoločnosť. Odrážajú ľudskosť prítomnú vo firme.

3. Governance (Riadenie)

Pod Governance sa skrývajú štandardy firmy, ktoré zaisťujú etické riadenie spoločnosti. Odrážajú sa v správnom a poctivom obchodnom styku, transparentnosti vo vnútri spoločnosti i smerom i partnerom, tiež kontrolovanom riadení rizík a iných etických otázkach. Podnikanie v medziach platnej legislatívy je alfou a omegou týchto štandardov.

Konkrétne príklady ESG v spoločnostiach

Environment (Životné prostredie)

 • triedenie odpadu, obmedzenie zbytočnej tvorby odpadu
 • energetická efektívnosť budovy
 • využívanie obnoviteľných zdrojov
 • podpora zamestnancov pri využívaní ekologických dopravných prostriedkov na cestu do práce a z práce
 • znižovanie ekologickej stopy vo výrobných podnikov
 • nakladanie s odpadmi

Social (Sociálny aspekt)

 • work-life balance
 • rodová rovnosť
 • rozmanitosť
 • spravodlivé pracovné podmienky
 • spravodlivé odmeňovanie
 • diverzita a inklúzia
 • intolerancia šikany
 • dobrovoľníctvo

Governance (Riadenie)

 • protikorupčné správanie
 • kontrola dodržiavania legislatívnych predpisov
 • riadenie rizík

Poctivé ESG zlepšuje imidž firmy

Existuje viacero dôvodov, pre ktoré by firmy či organizácie mali pracovať so štandardami Environment, Social and Governance. Imidž spoločensky zodpovedného podniku posúva firmu vyššie, a to nielen v ľudskom rozmere. Aké sú pozitíva budovanie ESG pravidiel v spoločnosti?

1. Pozitívna reputácia

ESG spoločnosti sú vnímané v biznis prostredí pozitívnejšie ako tie, ktoré týmto témam nevenujú pozornosť. Pozitívny obraz o spoločnosti môže pritiahnuť rozhľadených a kvalifikovaných zamestnancov.

2. Zvýšená dôvera investora

Ak sú v hľadáčiku investorov dve rovnako hodnotné spoločnosti, dôveru investora získa firma s vypracovanou a jasne definovanou ESG stratégiou. Práve kvalitné environmentálne, sociálne a riadiace štandardy môžu byť rozhodujúcim faktorom pri komunikácii s investormi.

3. Minimálne riziko právnych problémov 

Dodržanie všetkých legislatívnych noriem a právnych predpisov má za následok zníženie rizika právnych problémov a konfliktov. Ak sú etika a morálka vrastenou súčasťou spoločnosti, je málo pravdepodobné, že zástupcovia spoločnosti sa dostanú do konfliktu so zákonmi.

4. Získavanie a udržiavanie talentovaných ľudí 

Zamestnanci preferujú spoločnosti s jasnými hodnotami a zodpovedným podnikaním. Vyberú si spoločnosť, v ktorej rozmanitosť, ekológia či morálka nie sú iba právne slová.

5. Zvýšená konkurencieschopnosť

ESG môže byť konkurenčnou výhodou pri súťažení o obchodné príležitosti. V úzkom tendrovom súťažení alebo pri výbere dlhodobého partnera vyhráva ten, ktorému nie sú štandardy ESG cudzie.

ESG nie je len moderný trend, ale stáva sa kľúčovým prvkov pre úspech spoločností. A to nielen vo finančnej oblasti, ale aj vo vzťahu k zamestnancom a vytváraniu udržateľných hodnôt pre budúcnosť.

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook