Blog Profesia.sk
feb
24

Výpoveď zo strany zamestnanca

Autor: | Kategórie: Pracovné právo | Značky: , ,
Výpoveď zo strany zamestnanca
V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme základné náležitosti výpovede zo strany zamestnanca, okamžitej výpovede a povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi zo skončeného pracovného pomeru.

Ak pre vás dohoda o skončení pracovného pomeru nie je vhodným spôsobom, ako sa rozlúčiť so svojím zamestnávateľom, máte možnosť ukončiť svoj zamestnanecký pomer aj jednostranne – konkrétne výpoveďou. Zákonník práce vám dáva možnosť podať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo nemusíte uviesť žiadny dôvod.

Avšak aj vaša výpoveď musí splniť niekoľko zákonných predpokladov. V prvom rade musí byť výpoveď písomná, a to pod sankciou neplatnosti. Znamená to, že ak sa na výpovedi so zamestnávateľom dohodnete ústne, táto výpoveď nebude za žiadnych okolností platná. Vaša výpoveď taktiež musí byť platne doručená zamestnávateľovi.

Doručenie výpovede

Doručenie Zákonník práce popisuje v § 38. Procesne najjednoduchšie je podať výpoveď osobne, priamo do rúk vášho nadriadeného zamestnanca. Ak výpoveď neviete doručiť osobne alebo chcete radšej využiť iný spôsob, môžete využiť služby ktoréhokoľvek poštového úradu. Zásielka musí byť odoslaná doporučene.

Zákonník práce nespomína priamo elektronické doručovanie. Spomína ho však Občiansky zákonník v § 40 ods. 4:

Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

Aj výpoveď podaná e-mailom by tak bola platná. Podľa Občianskeho zákonníka by mala obsahovať váš elektronický podpis alebo elektronickú pečať. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu za elektronický podpis možno „zaradiť aj také formy elektronického podpisu, ktoré zákon (§ 3, § 4 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov) nedefinuje, ako napr. jednoduché uvedenie mena a priezviska odosielateľa na záver e-mailovej komunikácie, alebo podpisový vzor, ktorý sa automaticky pripojí k odosielanej e-mailovej správe, alebo akékoľvek iné znaky a označenia, ktoré zmluvné alebo iné strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať odosielateľa.“

Účinky výpovede

Účinky výpovede nenastanú hneď po jej doručení do rúk zamestnávateľa. Ako zamestnanec musíte vziať do úvahy tzv. výpovednú dobu. Tá je podľa Zákonníka práce minimálne jeden mesiac. Ak ste u zamestnávateľa robili viac ako 1 rok, výpovedná doba je aspoň 2 mesiace. Ak Zákonník práce neustanovuje inak, výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

Príklad: Zamestnávateľovi ste doručili výpoveď k 1.3.2020. Prvý deň nasledujúceho mesiaca je 1.4.2020. Výpovedná doba teda plynie od 1.4.2020 do 30.4.2020 (ak ste u zamestnávateľa robili aspoň rok, tak do 31.5.2020). K tomuto dátumu sa končí váš pracovný pomer a nasledujú účinky platného skončenia pracovného pomeru (napr. nárok na dávky podpory v nezamestnanosti).

Ak si svoje zamestnanecké povinnosti prestanete plniť už počas výpovednej doby (napríklad, prestanete chodiť do zamestnania), môže od vás zamestnávateľ požadovať náhradu nákladov až do výšky vašej výplaty. Takéto ustanovenie však musí byť výslovne uvedené vo vašej pracovnej zmluve, inak zamestnávateľ toto právo nemá.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

V určitých zákonom špecifikovaných situáciách môžete ako zamestnanec ukončiť svoj pracovný pomer so zamestnávateľom aj okamžite, bez výpovednej doby.

Zákon hovorí o niekoľkých  špeciálnych prípadoch.

1.      Vážne ohrozenie zdravia

V tomto prípade si musíte nechať vyhotoviť lekársky posudok, v ktorom lekár zistí, že nemôžete vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia vášho zdravia. Zamestnancovi plynie po vyhotovení posudku 15 dňová lehota, v ktorej musí zamestnávateľovi posudok predložiť. Zároveň v tomto prípade musíte požiadať zamestnávateľa, aby vás preradil na inú vhodnejšiu prácu. Ak vás zamestnávateľ v primeranom čase nepreradí, môžete okamžite ukončiť pracovný pomer.

2.      Nevyplatenie finančných nárokov

Ak si voči vám zamestnávateľ neplní svoje finančné povinnosti a nevyplatí vám mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, môžete okamžite skončiť pracovný pomer.

Dátum splatnosti týchto pohľadávok máte uvedený v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. Ak tam dátum výplaty mzdy uvedený nemáte, zákon označuje za najneskorší dátum splatnosti koniec kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy nárok vznikol. To znamená, že mzda za vašu prácu v apríli je splatná najneskôr 31. mája.

3.      Bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia

Rozdiel oproti prvému bodu je v tom, že tu nie je potrebný lekársky posudok. Ide o prípady, keď zotrvaním v práci hrozí závažné ohrozenie vášho zdravia alebo života. Napríklad, ak váš zamestnávateľ porušuje bezpečnostné predpisy.

4.      Ohrozenie morálky mladistvého

Pre mladistvých zamestnancov platí ešte jedna ďalšia špeciálna situácia, kedy môžu okamžite skončiť svoj pracovný pomer. Týmto prípadom je, ak nemôžu vykonávať svoju prácu bez vážneho ohrozenia svojej morálky. Napríklad, ak zamestnávateľ presunie mladistvého zamestnanca z reštauračnej prevádzky do herne, ktorú prevádzkuje tiež.

Podmienky okamžitého skončenia pracovného pomeru

Všeobecným predpokladom na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom je, že ho ako dôvod môžete využiť iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o tomto dôvode dozviete.

Okamžité skončenie pracovného pomeru považuje Zákonník práce za tak závažnú právnu udalosť, že vám z neho vznikajú nároky. Konkrétne je to suma vášho priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť v písomnej forme, musí v ňom byť jasné skutkové vymedzenie dôvodu, prečo okamžite končíte pracovný pomer tak, aby sa nedal zameniť s iným dôvodom. Táto písomnosť musí byť doručená riadne do rúk zamestnávateľa podobne ako pri výpovedi.

szabo@profesia.sk
Martin Szabo
Customer Support Specialist
Profesia spol. s r.o.
Vyštudovaný právnik. V Profesii pomáha uchádzačom a klientom zorientovať sa na stránkach Profesie a odpovedať na otázky o práci. Vo voľnom čase číta rád literatúru každého druhu.
Všetky články autora

Jeden komentár

  1. Pridal: Karol | 3. novembra 2023 11:26
    Odpovedať

    Dobrý deň
    Chcem sa informovať.
    k 31.10.2023 som podal výpoveď zo strany zamestnanca v ktorej bolo formulované že sme sa dohodli o výpovednej dobe 1 mesiac takže k 1.12.2023 zaniká. Personálny manažér podpísal prevzatie. Momentálne riaditeľ hovorí že je to neplatné lebo to nepodpísal on.

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook