Blog Profesia.sk
mar
27

Právne aspekty práce z domu

Autor: | Kategórie: Pracovné právo | Značky: ,
Právne aspekty práce z domu
Práca z domu je špecifickým spôsobom výkonu práce, kedy zamestnanec nemusí pravidelne navštevovať pracovisko svojho zamestnávateľa. Zamestnanec môže celú prácu alebo jej časť vykonávať z pohodlia svojho domova, alebo napríklad aj z kaviarne.

Článok bol aktualizovaný 3.4.2020 po prijatí novely Zákonníka práce, ktorá ovplyvnila ustanovenia o práci z domu

V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme základné pojmy tak, ako ich opisuje Zákonník práce. Budeme sa venovať miestu výkonu práce, domáckej práci, telepráci a home officu. Priblížime si aj základné práva a povinnosti zamestnanca pracujúceho z domu.

Obsahové náležitosti pracovnej zmluvy

Každá pracovná zmluva musí obsahovať niekoľko základných ustanovení, aby sme ju mohli považovať za dostatočne určitú a platnú. Tieto ustanovenia sa odborne nazývajú obsahové náležitosti. Pracovné právo rozoznáva štyri hlavné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy. Patria medzi ne:

 1. Vymedzenie druhu vykonávanej práce
 2. Miesto výkonu práce
 3. Určenie mzdy
 4. Deň nástupu do práce

Ako vidíme, miesto výkonu práce musí mať v pracovnej zmluve presne určené každý zamestnanec. Bez jasného uvedenia miesta výkonu práce by pracovná zmluva bola neplatná. Miesto výkonu práce môžete mať v pracovnej zmluve určené viacerými spôsobmi. Zamestnávateľ vám môže uviesť konkrétnu adresu, časť obce alebo inak vymedziť územie, na ktorom budete pracovať. Taktiež môže uviesť viac miest, kde budete vykonávať prácu.

Domácka práca, telepráca a práca z domu (home office)

Zákonník práce umožňuje, aby ako miesto výkonu práce bolo v pracovnej zmluve uvedené bydlisko zamestnanca. Prípadne to môže byť aj iné miesto, než je prevádzka zamestnávateľa. Takúto formu výkonu práce nazýva Zákonník pojmami „domácka práca“ a „telepráca“.

Z právneho hľadiska nie je rozdiel medzi domáckou prácou a teleprácou veľký. Ak vychádzame z ustanovení zákona, domáckou prácou je taká práca, kde zamestnanec nemusí na jej výkon priamo používať informačné technológie (napríklad krajčírka, ktorá pre zamestnávateľa šije oblečenie na vlastnom šijacom stroji v pohodlí domova a výsledky svojej práce potom zasiela poštou na adresu zamestnávateľa). Formou telepráce robia najčastejšie pracovníci znalostnej ekonomiky, ako sú programátori, telemarketingoví pracovníci, špecialisti zákazníckej podpory a pod. Kľúčovým rozdielom je práve použitie informačných technológií, medzi ktoré patria najmä počítač, telefón, fax alebo iné prostriedky komunikácie na diaľku.

Okrem domáckej práce a telepráce pozná Zákonník práce aj tzv. „prácu z domu“, ktorú budeme v tomto článku nazývať „home officom“. Podľa § 52 ods. 5 „Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.“

Hlavný rozdiel oproti domáckej práci a telepráci je v tom, že pri „home office“ máte ako miesto výkonu práce uvedené v zmluve pracovisko zamestnávateľa, a nie vaše bydlisko. Home office je nefinančný benefit, vďaka ktorému môžete mimoriadne časť svojej práce vykonávať aj doma.

Právne postavenie pracovníkov z domova

Vo všeobecnosti platí, že domácki pracovníci a telepracovníci majú tie isté práva a povinnosti ako bežní pracovníci. Zákon v § 52 ods. 4 hovorí, že Pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci a telepráci nesmú znevýhodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa.

Ak ste telepracovníkom, zamestnávateľ je vám povinný zabezpečiť potrebné vybavenie na vašu prácu. Napríklad vám musí zadovážiť počítač, nainštalovať potrebné programy, zadať prístupové heslá alebo zabezpečiť služobný telefón s firemnou SIM kartou, ak sú tieto prístroje potrebné pre plnenie vašich úloh.

Právny režim zamestnancov pracujúcich na diaľku však má aj určité výnimky. Zákon pomenúva tieto odchýlky od režimu bežných zamestnancov.

 1. Na pracovníkov sa nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,
 2. pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,
 3. nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Vyššie spomínané odchýlky sa netýkajú ľudí pracujúcich formou „home office“ podľa § 52 ods. 5. Týkajú sa len pracovníkov, ktorí majú ako miesto výkonu práce v zmluve uvedené svoje bydlisko (prípadne iné miesto, ktoré nesúvisí s činnosťami zamestnávateľa).

Vlastná organizácia pracovného času, dovolenka a sociálne vyžitie

Rozdiely v právnej úprave pre domáckych pracovníkov a telepracovníkov vychádzajú zo základného predpokladu, že svoj pracovný čas si organizujete sám a neurčuje vám ho váš nadriadený. Ten vám len zadá úlohy, ktoré je potrebné splniť. Napríklad, ak dostanete úlohu, ktorej splnenie trvá bežne 40 hodín, je na vás, či úlohu budete plniť 5 dní po 8 hodín, alebo ju zvládnete za 4 dni po 10 hodín.

Zamestnanci pracujúci z domova majú právo na dovolenku a na stravné, tak ako majú bežní zamestnanci. Tu si treba dať pozor, aby ste v konkrétny deň pracovali viac ako 4 hodiny, keďže inak vám nárok na stravné nevznikne.

Ďalšou povinnosťou vášho zamestnávateľa je zabezpečiť vám sociálny kontakt s vašimi kolegami. V praxi sa môže stať, že zamestnanec pracujúci z domova nemá dostatočný kontakt s ostatnými zamestnancami.  V takom prípade môže u telepracovníka dôjsť k pocitu odcudzenia alebo vyčlenenia z kolektívu. Zamestnávateľ by vám preto mal, napríklad, zabezpečiť účasť na firemných večierkoch, rekreačných pobytoch, pravidelné videohovory s kolegami a podobne.

V tomto prípade však zákon vyslovene povoľuje, že sa so zamestnávateľom môžete dohodnúť aj na výhodnejších podmienkach.

Ako je to pri home office?

Tento právny režim sa vzťahuje na väčšinu zamestnancov, ktorí pracujú mimoriadne z domu v dôsledku vypuknutia epidémie Covid 19 na Slovensku.

Pokiaľ pracujete mimoriadne z domova podľa § 52 ods. 5, máte v zásade rovnaký právny režim, ako keby ste boli v práci.

Home office vám zamestnávateľ nemôže nariadiť. Vždy je na to potrebný súhlas alebo dohoda oboch strán. Tento súhlas môže byť aj ústny, ale pre väčšiu právnu istotu tu odporúčame urobiť ho písomne. Len takto si môžu byť obe strany dostatočne isté, že je súhlas jasný a zrozumiteľný.

Ďalšou podmienkou je, aby bol výkon práce z domu možný. Ak pracujete ako údržbár strojov vo fabrike alebo ako elektrikár, len ťažko sa dá predstaviť, že si svoju prácu prenesiete domov.

So zamestnávateľom sa však môžete dohodnúť na úprave druhu práce. Keďže ide o podstatnú obsahovú náležitosť pracovnej zmluvy, táto dohoda musí byť písomná a musia s ňou súhlasiť obe strany. Zamestnávateľ vám iný druh práce nemôže jednostranne nariadiť. Výnimkou je odvracanie následkov mimoriadnych udalostí, napr. podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Na rozdiel od domáckych pracovníkov a telepracovníkov si na home office nemôžete sám organizovať pracovný čas, ale ten vám určí váš nadriadený. Zamestnávateľ vám však môže dať súhlas, že si prácu zorganizujete sám. V tomto prípade pôjde o benefit flexibilného pracovného času.

Máte taktiež nárok na príplatky za prácu nadčas, prácu vo sviatok alebo prácu v noci. Tiež sa na vás vzťahujú ustanovenia o osobných prekážkach, za ktoré vám patrí náhrada mzdy podľa 5. časti Zákonníka práce. Medzi tieto osobné prekážky na strane zamestnanca patrí napríklad sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi, darovanie krvi, funkcia svedka, tlmočníka alebo znalca na súde, dobrovoľnícka činnosť a podobne.

Kontrola plnenia práce na home office

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ právo kontrolovať plnenie vašich pracovných úloh. Pri práci z domova je plnenie tejto právomoci problematické, keďže na domácnosť zamestnanca, ako aj na jeho osobu, sa vzťahujú práva na ochranu obydlia a súkromia, ktoré zamestnávateľ nemôže porušiť.

Zamestnávateľ by vás tak mohol kontrolovať iba nepriamo, napríklad sledovaním rýchlosti plnenia úloh alebo pri počítači záznamom činnosti, ktorá by nezasahovala do vášho súkromia. O vykonávaní tejto kontroly vám zamestnávateľ musí dať vedieť vopred.

Za porušenie pravidiel home office nie je možné dohodnúť finančné sankcie. Mohlo by však ísť o porušenie pracovnej disciplíny, z ktorého by plynuli právne dôsledky. Ak by ste porušili pracovnú disciplínu, mohlo by to viesť až k ukončeniu pracovného pomeru výpoveďou alebo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru.

Aktualizácia ustanovení o práci z domu

Aktualizácia 3.4.2020. Novelou sa do Zákonníka práce vložila Jedenásta časť: OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU.

Táto novela menuje tri krízové situácie, počas ktorých budú platiť isté odchýlky od bežného právneho stavu. Ide o mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav. V súčasnosti je od 16. marca vyhlásený na území Slovenska núdzový stav. Nové ustanovenia majú platiť aj počas dvoch mesiacov po odvolaní tohto stavu. Cieľom tejto novely je poskytnúť zamestnávateľom a zamestnancom vyššiu flexibilitu pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa organizácie práce.

Novela prináša viacero zmien a niektoré z týchto zmien sa dotýkajú aj výkonu práce z domu. Tieto ustanovenia sa použijú len počas účinnosti opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrení pri ohrození verejného zdravia. Tieto opatrenia môžu vydať podľa Zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva (ktorý vedie Hlavný hygienik Slovenskej republiky) a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Nové ustanovenia dávajú zamestnávateľovi možnosť vám počas krízovej situácie prácu z domu aj nariadiť. Podmienkou je, že to druh vašej práce umožňuje.

Ak vám zamestnávateľ prácu z domu nariadiť nechce, novela vám priznáva právo pracovať z domu, pokiaľ to váš dohodnutý druh práce umožňuje a zároveň na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by to neumožňovali (ide o prípady, keď je vaša prítomnosť na pracovisku nutná, pretože priamo obsluhujete zákazníkov alebo z iných prevádzkových dôvodov).

szabo@profesia.sk
Martin Szabo
Customer Support Specialist
Profesia spol. s r.o.
Vyštudovaný právnik. V Profesii pomáha uchádzačom a klientom zorientovať sa na stránkach Profesie a odpovedať na otázky o práci. Vo voľnom čase číta rád literatúru každého druhu.
Všetky články autora

3 komentáre

 1. Pridal: Kamil Cvik | 16. augusta 2020 01:19
  Odpovedať

  Dobry vecer prajem,

  rad by som si nechal od Vas poradit. Mám oboch rodičov nad 70-desiat rokov, ktorých často navštevujem kvôli pomoci s rôznymi činnosťami.
  V dôsledku vypuknutia epidémie Covid 19 na Slovensku a jej stálej nestabilnej situácie v počte nakazených ludí, pracujem zo svojho domova formou "Home office" i z tohoto dôvodu, obavy ich nakazenia. Naše sídlo spoločnosti je v Bratislave v Open offices s počtom kolegov približne 100 a viac.
  Tento právny režim sa vzťahuje na väčšinu zamestnancov, ktorí pracujú mimoriadne z domova podľa § 52 ods. 5, mám v zásade rovnaký právny režim, ako keby som bol v práci, ako je zmieňované.
  Citujem: "Home office vám zamestnávateľ nemôže nariadiť. Vždy je na to potrebný súhlas alebo dohoda oboch strán. Tento súhlas môže byť aj ústny, ale pre väčšiu právnu istotu tu odporúčame urobiť ho písomne. Len takto si môžu byť obe strany dostatočne isté, že je súhlas jasný a zrozumiteľný."
  Citujem: "So zamestnávateľom sa však môžete dohodnúť na úprave druhu práce. Keďže ide o podstatnú obsahovú náležitosť pracovnej zmluvy, táto dohoda musí byť písomná a musia s ňou súhlasiť obe strany. Zamestnávateľ vám iný druh práce nemôže jednostranne nariadiť. Výnimkou je odvracanie následkov mimoriadnych udalostí, napr. podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu."
  Citujem: "Na rozdiel od domáckych pracovníkov a telepracovníkov si na home office nemôžete sám organizovať pracovný čas, ale ten vám určí váš nadriadený. Zamestnávateľ vám však môže dať súhlas, že si prácu zorganizujete sám. V tomto prípade pôjde o benefit flexibilného pracovného času."
  Citujem: "Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ právo kontrolovať plnenie vašich pracovných úloh. Pri práci z domova je plnenie tejto právomoci problematické, keďže na domácnosť zamestnanca, ako aj na jeho osobu, sa vzťahujú práva na ochranu obydlia a súkromia, ktoré zamestnávateľ nemôže porušiť."
  Citujem: "Zamestnávateľ by vás tak mohol kontrolovať iba nepriamo, napríklad sledovaním rýchlosti plnenia úloh alebo pri počítači záznamom činnosti, ktorá by nezasahovala do vášho súkromia. O vykonávaní tejto kontroly vám zamestnávateľ musí dať vedieť vopred."

  Moje dotazy:
  1. Mám právo žiadať o písomný súhlas od zamestnávateľa o dohode oboch strán k práci "Home office" ?
  2. Mám právo sa písomne dohodnúť so zamestnávateľom na úprave druhu prác ?
  3. Mám právo písomne žiadať zamestnávateľa, že si prácu zorganizujem sám ?
  4. Mám právo žiadať zamestnávateľa, aby mi dal vopred vedieť o kontrole plnenia mojich úloch ?

  Dakujem Vám
  S priateľským pozdravom,

 2. Pridal: Tomas | 12. septembra 2023 21:26
  Odpovedať

  Pravo ziadat mate ale nevznika vam na to narok. Zamestnavatelovi Vas deficit sposobuje skody a problemy a rovnako ma pravo sa k tomu aj postavit a navrhnut Vam ich kompenzacie.

 3. Pridal: Viera Mikulová | 29. decembra 2023 14:45
  Odpovedať

  Dobrý deň, rada by som sa poradila. Zamestnala som sa ako odborný garant komunitného centra, pracovná zmluva s obcou, ale peňažné plnenie poskytuje Implea (agentúra – štát). V pracovnej zmluve mám uväzok 37,5 hod s tým, že agentúra požaduje 6h práce s klientom denne, plus 2 hodiny administratívy. Smernice obce umožňujú domácu prácu, ale agentúra tvrdí, že sa to nedá. Rada by som vedela podľa čoho sa riadiť. Nikto mi nevie povedať prečo sa to nedá a vychádzam teda z toho, že ak to umožňuje smernica môjho zamestnávateľa, tak by to mohla agentúra rešpektovať. Neviem čím sa môžem vyargumentovať. Poradili by ste mi prosím? Ďakujem, Viera Mikulová

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook